De veranderde rol van de fiduciair beheerder

22 december 2016

Mark Burbach

Chief Investment Officer

De relatie van bestuurders met hun fiduciair beheerder verandert de laatste jaren. Binnen besturen is veel aandacht voor de professionalisering van de bestuurlijke organisatie. Vanuit een duidelijk gevoelde verantwoordelijkheid kijken zij naar de rol die zij als bestuurder hebben en de competenties die nodig zijn om die rol goed uit te kunnen voeren. Ook kijken zij in toenemende mate kritisch naar de inrichting van governance en uitbesteding van activiteiten.

Op het gebied van vermogensbeheer stellen bestuurders de vraag of de taken van beleidsadvisering, uitvoering en risicomanagement op een evenwichtige en beheersbare manier zijn verdeeld. Daarbij staat de vraag centraal of deze drie elementen voldoende onafhankelijk van elkaar worden vormgegeven. Dit betekent niet automatisch dat daar verschillende partijen voor aangesteld moeten worden. Binnen een fiduciaire relatie kunnen voldoende checks and balances worden aangebracht mits er op het snijvlak van advisering, uitvoering en risicomanagement voldoende onafhankelijkheid in de beoordeling en scherpte in de dialoog is. Anders gezegd: de fiduciair beheerder zal voldoende spanning binnen de eigen organisatie moeten aanbrengen om de belangen van de opdrachtgever optimaal te laten vertegenwoordigen.

Binnen de governancestructuur van het fonds kan de fiduciair beheerder meerwaarde leveren door een coördinerende rol te vervullen tussen verschillende commissies, zoals de Beleggingscommissie, de ALM-commissie, de Risicomanagementcommissie en in toenemende mate ook de Communicatiecommissie.

Een juiste organisatie van structuur, proces en informatie biedt opdrachtgevers de mogelijkheid hun bestuurlijke rol goed te kunnen uitoefenen.

De rol van de fiduciair beheerder

Een fiduciair beheerder beheerst aantoonbaar de noodzakelijke en vanzelfsprekende bouwstenen:

  • Strategisch advies over het beleggingsbeleid, inclusief ALM-studie. Daartoe behoort ook ondersteuning bij het formuleren van Investment Beliefs en overtuigingen omtrent onder andere duurzaam beleggen;
  • Voorstellen over implementatie van het beleggingsbeleid. Het aanbieden en inzichtelijk maken van alternatieven voor het behalen van beleggingsdoelstellingen zoals beleggingen in bijvoorbeeld private equity of minder bekende vormen van obligaties en vastgoed;
  • Hoogwaardige uitvoering van het beleid, inclusief expliciete afweging van risico’s. Het succes wordt mede bepaald door uitstekende selectie van gespecialiseerde vermogensbeheerders, het creëren en uitnutten van schaalvoordelen, het bedingen van juiste contractuele afspraken en actieve monitoring van beleggingsmandaten.
  • Accurate verslaglegging in op maat gesneden rapportages. Rapportages die helpen bij het beoordelen van uitkomsten van bestuursbesluiten met name ook vanuit risicomanagement. Daarbij is het natuurlijk van belang om cijfermatig inzicht te bieden in de verschillende bestandsdelen van beleggingsportefeuilles (sectorbeleggingen, de belangrijkste en/of grootste individuele beleggingen, scores van ESG factoren/duurzaamheid) en de ontwikkeling daarin, maar de grootste toegevoegde waarde zit in het verhaal achter de cijfers: wat is er precies gebeurd en wat betekent dit?

Een professionele fiduciair beheerder heeft aantoonbare ervaring in het uitvoeren van al deze activiteiten. Blue Sky Group biedt bovendien meerwaarde door het realiseren van collectieve inkoopvoordelen, het vermijden van onnodige risico’s door voldoende specialistische kennis en het bieden van mogelijkheden om te profiteren van fiscale voordelen, zoals het terughalen van eventueel te veel betaalde belastingen.

Het succes van de fiduciair beheerder

Waar de fiduciair beheerder zich onderscheidt is de wijze waarop al deze elementen met elkaar worden verbonden. De cultuur en het gedrag van een fiduciair beheerder moeten zorgen voor een optimale ondersteuning van opdrachtgevers. Het gaat dus vooral om hoe de fiduciair beheerder invulling geeft aan de diensten op een manier dat de opdrachtgever echt in control is. Dat gaat verder dan het afleggen van verantwoording in de vorm van beleggingsrapportages en assurance rapporten.  Waar het echt om gaat is of de opdrachtgever (als persoon) in staat wordt gesteld om zijn verantwoordelijkheid te nemen: faciliteren bij het maken van de beste keuzes, borgen dat hij snel en effectief kan reageren op ontwikkelingen en helpen succesvol verantwoording af te leggen aan deelnemers,  medebestuurders en toezichthouders. Dit vraagt een constructieve, open relatie tussen opdrachtgever en fiduciair beheerder op basis van onberispelijk vertrouwen. Een relatie waarbij de fiduciair beheerder oog heeft voor de werkelijke vragen en behoeften van de opdrachtgever. En waarbij de fiduciair beheerder in persoon dagelijks die extra stap zet om het in hem gestelde vertrouwen waar te maken.

 

Dit artikel verscheen eerder als een gastbijdrage aan het boek Fiduciair Management [2] van Anton van Nunen.

Plaats uw reactie